هر خطا از چشم آيد ، عذر ميخواهد لبت

تلخي بادام را شِكَر تلافي ميكند . . .

.

.

.

هرگز در زندگي اين دو را ابراز نكنيد

اول ، آنچه نيستيد

دوم ، همه ي آنچه هستيد . . .

.

.

.

هيچ وقت خودت را باد نكن

چرا كه كوچك ترين سوزن تو را مي تركاند !

.

.

.

گرايش تو به آن كس كه تو را نميخواهد سبب خواري توست  . . .

.

.

.

اگه به اوني كه ميخواي نميرسي

آهسته تر برو تا اوني كه تو رو ميخواد بهت برسه . . .

.

.

.

قبل از اينكه فكرت كار دستت بده ، تو يه كاري دستش بده !

.

.

.

اين محنتي كه از تنگي قفس مي كشيم

كفران نعمتي است كه در باغ كرده ايم . . .

.

.

.

هوس

صد شرف دارد

به عشقي دروغي

كه رياكارانه خيانت مي كند . . .

.

.

.

اگر ، در كار ما “اگر” نباشد، بي شك پيروز خواهيم شد . . .

.

.

.

درد و رنجي كه مرا مي شكند ، تراشي است كه به الماس مي دهند . . .

.

.

.

هميشه شيرين نباش

فرهاد

گاهي بايد طعم ديگري را تجربه كند . . .

.

.

.

به صليب اگر كشيده شدي مسيح باش

نه مترسكه سره جاليز . . .

.

.

.

اين روز ها انسان قيمت هر چيز را ميداند ولي ارزش هيچ چيز را نميداند . . .

.

.

.

افكارت چرك نويس گفتارت هستند و اعمالت پاك نويس گفتارت

پاك نويست را با اعمال اشتباه تباه و خط خطي نكن . . .

.

.

.

هر انساني جائز الخطاست

ولي هر خطايي جائز العفو نيست . . . !

.

.

.

چشمانتان را به ستاره بدوزيد

اما پاهايتان را روي زمين نگه داريد . . .

.

.

.

هر چيزي زيبائي هاي مخصوص به خودش را دارد

ولي هركسي نميتواند آنها را ببيند . . .

(كنفوسيوس)

.

.

.

ميم مشكلات زندگي را كه  برداريم

زندگي شيرين ميشود . . .

.

.

.

او كه شادماني مردم را نمي خواهد از ما نيست

او برده ي بي مزد اهريمن است . . .

(كوروش بزرگ)

.

.

.

هميشه بهترين راه را براي پيمودن مي بينيم

اما فقط راهي را مي پيماييم كه به آن عادت كرديم . . .

.

.

.

براي آنكه عمر طولاني باشد ، بايد آهسته زندگي كنيم  . . .

                                                                              (سيسرون)

.

.

.

عده اي بزرگ زاده ميشوند، عده اي بزرگي را بدست مي آورند

و عده اي بزرگي را بدون آنكه بخواهند با خود دارند  . . .

(شكسپير)


دسته ها : فلسفي
جمعه هفتم 11 1390
X