قصه عشقت را به بيگانگان نگو

چرا كه اين كلاغهاي غريب بر كلاه حصيري مترسك نيز آشيانه مي سازند . . .

.

.

.

تفاهم به معناي درك كردن نيست

بلكه به معناي توانايي تحمل تفاوتهاست . . .

.

.

.

جهان اول جاييست كه عكاسانش براي جايزه

از گرسنگان جهان سوم عكس مي گيرند . . .

.

.

.

متاسفانه توي قرن ۲۱ “اسكل” به كسي‌ گفته ميشه كه

قلبي پاك و بي گناه و مهربون داره،آدم فروش و نا رفيق نيست و از پشت خنجر نميزنه

.

.

.

تفنگ هاي پر براي شليك به مغزهاي پر ساخته شده اند

و مغزهاي خالي براي پر كردن اين تفنگها . . .

(نيچه)

.

.

.

شر با شر خاموش نمي شود چنان كه آتش با آتش

بلكه شر را خير فرو مي نشاند و آتش را آب  . . ..

.

.

.

دو بيگانه ي همدرد

از دو خويشِ بيدرد

با هم نزديك ترند . . .

(دكتر شريعتي)

.

.

.

پست ترين انسان كسي است كه راز دوران دوستي را به وقت كدورت فاش سازد . . .

 

.

.

.

آنان كه بودنت را قدر نمي دانند

رفتنت را “نامردي” ميخوانند  . . .

.

.

.

آنهايي كه درزندگيت نقشي داشته اند را دوست بدار

نه آنهايي كه برايت نقــش بازي كرده اند . . .

.

.

.

 فريب آرمش دروغين دنيا را نخوريم

 دنيا هيچگاه بدون طوفان نبوده است،

 آري ، دنيا جاي غريبي ست

اينجا حتي پسر نوح بودن بي فايده است

اگركه با نوح نباشي . . ..

.

.

.

نيمي از جهان، افرادي هستند كه چيزي براي گفتن دارند

و نمي توانند بگويند

و نيم ديگر افرادي هستند كه چيزي براي گفتن ندارند

ولي هميشه حرف ميزنند . . .

(رابرت فراست)

.

.

.

براي غلبه بر تاريكي ها ، سعي كنيد اول از همه، چراغ دلتان را روشن نگهداريد . . .

.

.

.

 فريب مشابهت روز و شب ها را نخوريم

 امروز، ديروز نيست

 و فردا امروز نمي شود  . . .

.

.

.

ما اغلب مدتها به درهايي كه شادي را برما بسته است

نگاه مي كنيم ولي هيچ گاه كسي را كه برايمان درهاي شادي را مي گشايد نمي بينيم . . .

.

.

.

بخاطر بسپاريم كه :

بخشنده از دست نمي دهد .

او همواره در حال بدست آوردن است . . .

.

.

.

به گذشتۀ خود هرگز نمي انديشم، مگر آنكه بخواهم از آن نتيجه اي بگيرم . . .

( جواهر لعل نهرو )

.

.

.

ايستادگي كن تا روشن بماني

شمع هاي افتاده خاموش مي شوند . . .

(احمد شاملو)

.

.

.

دوست خوب داشتن بهتر از تنهايي و تنهايي بهتر از با هر كس بودن است . . .

.

.

.

زندگي گره اي نيست كه در جستجوي گشودن آن باشيم

زندگي واقعيتي است كه بايد آن را تجربه كرد . . .

.

.

.

هر وقت داشتي يه ادمي رو تو ذهنت بزرگ مي كردي

جا واسه پشيموني هم بذار . . .


دسته ها : فلسفي
پنج شنبه بیستم 11 1390
X