دهانتان را به اندازه اي باز كنيد كه حرف در دهانتان نگذارند . . .

.

.

.

زمانيكه خاطره هايت از اميدهايت قوي تر شدند

بدان كه دوران پيريت اغاز شده است . . .

.

.

.

دهان مردم دروازه ايست كه بستن آن دشوار است

ولي مي تواني با ادامه ي  كاري كه موجب گشودن دهانشان شده آنها را بسوزاني

.

.

.

حلقه ازدواج بايد در فكر انسان باشد نه در انگشت دست چپش . . .

.

.

.

تمام تاريخ عبارت است جنگ سربازاني كه همديگر را نميشناسند

و با هم ميجنگند براي دو نفر كه همديگر را ميشناسند و نميجنگند . . .

.

.

.

بدترين خطايي كه مرتكب مي شويم ، تــوجه به خطاي ديگران است . . .

.

.

.

جاده هاي زندگي را خدا هموار مي كند

 كار ما فقط برداشتن سنگ ريزه هاست  . . .

.

.

.

مردي و نامردي، جنسيت سرش نمي شود

معرفت كه نداشته باشي ، نامردي . . .

.

.

.

تونل ها ثابت كردند كه حتي در دل سنگ هم ، راهي براي عبور هست …

ما كه كمتر از آنها نيستيم ، پس نا اميدي چرا . . . ؟

.

.

.

گاهي اوقات

آدم از آن دسته چيزهاي بد ديگران ابراز انزجار مي كند كه در خودش وجود دارد . . .

(دكتر شريعتي)

.

.

.

 بعضي هايمان شانس گفتن كلماتي را داريم كه برخي ديگر حسرتش را

مثل : بابا، مامان، پدربزرگ . . .

( آلبرت انيشتين)

.

.

.

با عقلت ، دلبستگي هاي دنيوي  را از خود دور كن ،

وگرنه اين دلبستگي هايت هستند كه عقلت را از تو دور مي كنند . . .

.

.

.

مدير خوب، يك نقطۀ مثبت در فرد پيدا مي كند و روي آن كار مي كند.

ولي مدير بد، يك نقطه ضعف در فرد پيدا مي كند و به آن گير مي دهد  . . .

.

.

.

در زندگي تان! نقش نيشهاي مار ” ماروپله” را بازي نكنيد

شايد ديگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد،

همان كس كه به شما اعتماد كرده بود . . .

.

.

.

درمقابل سختيها همچون جزيره اى باش كه دريا هم با تمام

عظمت وقدرت نمى تواند سر او را زير آب كند . . .

.

.

.

عفت در زن مانند شجاعت است در مرد

من از مرد ترسو همچنان متنفرم كه از زن نانجيب

                                                                             (ناپلئون بناپارت)

.

.

.

نااميدي اولين قدمي است كه شخص به سوي گور برمي‌دارد . . .

.

.

.

خواستني بودن رازي ندارد.

بدون اينكه در مورد ديگران قضاوت كني به آنها نگاه كن

دنيا را همانگونه كه هست ببين . . .

.

.

.

ديگران براي خوابيدن قصه مي گويند،ما قصه خود را مي گوييم كه ديگران بيدار شوند . . .

.

.

.

هميشه بيشتر افكار صرف جفت و جور كردن حرف هايي مي شود كه هرگز بر زبان جاري نمي شود

.

.

.

” رنجديده ! اگر بكوشي تا چيزي از مال خويش را به مردم بذل كني بي ترديد رستگاري “

(جبران خليل جبران)

.

.

.

 كارمندان نابكار ، از دزدان و آشوبگران بيشتر به كشور آسيب مي رسانند

(ارد بزرگ)

.

.

.

بهتراست منفورباشي به خاطر چيزي كه هستي تا محبوب باشي به خاطرچيزي كه نيستي . . .

.

.

.

نگفتن، صلاح است، كم گفتن طلا است، پر گفتن، بلا است . . .


دسته ها : فلسفي
جمعه هفتم 11 1390
X