هيچ كادوي زشت و به درد نخوري دور انداخته نميشود،

فقط از خانه اي به خانه ديگر و از شخصي به شخص ديگر منتقل ميشود !

.

.

.

وقتي قراره كه من برات نقش زاپاس رو بازي كنم

ازم انتظار نداشته باش كه

دعايي غير از پنچر شدنت ، برات بكنم !

.

.

.

طبق آخرين دستاوردهاي محققان خارجي

بوسيدن بهترين راه براي بستن دهان طرف مقابله !

وقتي حوصله شنيدن نداري !

.

.

.

بعضـي از آدم ها شبيه سوراخ هاي اول كمربنـدن

هميشه هستن اما هيچ وقت به كارت نميان !

.

.

.

ميگن تو جهنم يه سفره هست كه طولش ۲-۳ كيلومتره

                                                             هميشه هم پاك كردنش با توئه !

.

.

.

زبونم لال

روم به ديوار

يه وقت فك نكي چيزه شاخي بودي!

من توقعمو در سطح تو پايين اوردم !

.

.

.

يارو  از خواب ميپره پاش مي‌شكنه  ! :)

.

.

.

يارو توي هواپيما ميره داخل كابين خلبان با تهديد ميگه برو فرانكفورت

خلبان يه نگاهي بهش ميكنه ميگه پس اسلحه ات كو !؟

يارو ميگه برو ديگه حتما بايد زور بالا سرتون باشه !!؟

.

.

.

به يارو ميگن فهميدي زلزله اومد؟ ميگه نه من روم اونور بود !

.

.

.

يارو چيست !؟ موجودي كه به شدت در مقابل فهميدن مقاومت ميكند !

.

.

.

يارو ﺩﺳﺘﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﮐﺘﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﭻ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﻭﯾﻠﻦ ﺑﺰﻧﻢ؟

ﺩﮐﺘﺮ:ﺑﻠﻪ

يارو : ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﭼﻮﻥ ﻗﺒﻼً ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ  !

.

.

.

نگاهم كرد ، پنداشتم دوستم دارد ، نگاهم كرد  در نگاهش هزاران عشق خواندم

نگاهم كرد ، دل به او بستم ، باز نگاهم كرد و …

تازه فهميدم يارو خله ! فقط نگاه ميكنه !

.

.

.

يارو ميره از اين ماشينا ميخره كه فرمونش سمت راسته.

بهش ميگن حالا ازش راضي هستي؟ ميگه: راضي كه هستم،

فقط هر وقت تف ميكنم ميخوره تو صورت زنم!

.

.

.

غضنفر آهنگ خالي گوش مي كرده

ميزنه زير گريه ميگن چرا گريه مي كني؟ با بغض ميگه آخه خوانندش لاله!

.

.

.

سه تا يارو ميرن دزدي ، صابخونه بيدار ميشه و هر كدوم  ميرن تو يه گوني قايم ميشن!

صابخونه مياد و به گوني اول لگد ميزنه..صداي نون خشك در مياره!

به دومي لگد ميزنه .. صداي گردو در مياره!

به گوني سوم لگد ميزنه … هيچ صدايي در نمياد..

دوياره محكمتر لگد ميزنه … باز صدا نميده !

دفعه سوم كه لگد ميزنه ، يارو با عصبانيت مياد بيرون

ميگه بابا … آرده ، آرد !… آرد صدا نداره ! نفهم !

 

دسته ها :
جمعه هفتم 11 1390

سراغ مسافر را ازكلاغ نگير

اين كلاغ سالهاست كه براي تكه پنيري دروغ ميگويند . . .

.

.

.

چه خود ساخته هايي كه مرا سوخت ، وچه سوختن هايي كه مرا ساخت

اي خداي من،مرا فهمي عطا كن،كه از سوختنم ساخته اي اباد ازمن بجا بماند…

.

.

.بار`ان“

`بها`نه`اي“بود` `كه`زير`چترمن`تا“

انتهاي“كوچه“ `بيايي `كاش`نه`كوچه`

`انتهايي`داشت`و`نه` `باران`بند`مي آمد“…

.

.

.

فردابايدبياي بريم دادگاه تيرمرامت خورده توقلبم،رضايت بي رضايت!

.

.

.

مي گن شيشه عمر ادما اگه خيس بشه عمرشون كم مي شه!

مي دونستي چشات شيشه عمرمنه؟

.

.

.

ديگرنميخواهم شاهد باشم؛ شاهدبى مهريهايت…بى تفاوتىهايت

…سردبودنت…بىصداگذشتنت… ميخواهم جداباشم، بى تو، …خودم…

ديگرهيچ چيزمشتركى بينمان نيست، تنها آسمانهايمان يكيست!

.

.

.

سردبودشب رفتنت،

منجمدشدم درسردى نگاهت..

آرزوهايم رابادبرد…

چه غريبانه بود شب رفتنت! اشكهاىبارانيم رانديدى،

رفتىوچه ساده به احساسم خنديدى..

.

.

.

 

ياد سهراب بخير،آن سپهرى كه تا لحظه ى خاموشى گفت:

تو مرا ياد كنى يا نكنى،من به يادت هستم.آرزويم همه سرسبزى توست.

.

.

.

خوشبختي رادرهمين لحظه باوركن لحظه اي كه دلي بيادتوست

.

.

.

چه كسي مي گويدكه گراني شده است؟!

دوره ارزانيست

دل ربودن ارزان،دل شكستن ارزان،دشمنيهاارزان،آبرو،قيمت يك تكه ي نان

ودروغ ازهمه چيزارزان تر

قيمت عشق چقدركم شده است

كمترازآب روان

وچه تخفيف بزرگي خورده قيمت هرانسان…

.

.

.دوستت دارم رازيست،كه درميان حنجره ام دق ميكند،وقتى كه نيستى…!

.

.

.

دوست دارم وقتي كه من مردم مرادرطابوتي سفيدبگذارند

ودستان مراازطابوت بيرون آورندتاهمه بدانندكه من

دست عاشق رادرهرحال ميگيرم چشمانم رابازگذارندتاهمه بدانند

كه چشم انتظاريارم بودم وبرسرقبرم تكه يخي به صورت طيب گذارند

تابااولين أشعيه خورشيدشروع به ذوب شدن كند ويارزيبايم به حال من گريه كند!

.

.

.

هميشه رفتن ، رسيدن نيست ولى براى رسيدن بايد رفت.

در بن بست هم راه آسمان باز است ، پرواز بياموز.

(دكتر شريعتى)

.

.

.

اين روزها اگر در بند عادتيم؛


اما هنوز هم به فكر شهادتيم.

.

.

.

بينمون اگه
يه عالمه كوه باشه


ΔΔΔΔΔΔ

يه دنيا راه باشه


ΞΞΞΞΞΞΞ

                            نميتونه ميون ما فاصله بندازه
 چون ما دوتامون
.
.
.
.
.
موبايل داريم!‎‏!‏ 

.

.

.

هرگز به ديگران اجازه نده قلم خودخواهي به دست بگيرند

دفتر سرنوشتت را ورق بزنند , و خاطراتت را پاك كنند

و در پايانش بنويسند:قسمت نبود!!

.

.

.

هميشه هر۳۹ روزيك باريادي ازرفيقت كن

كه اگه مرده بودبه چهلمش برسي
‎

.

.

.

زندگي درصف نانوايي نيست،كه پشت برهم بكنيم،

يااگرخسته شديم فكر نانوايى ديگربكنيم،

زندگي چون گل سرخيست پرازعطرپرازخارپرازبرگ لطيف،

يادمان باشداگرگل چيديم عطروخاروگل وگلبرگ همه همسايه ى ديواربه ديوارهمند

.

.

.

تمام مي شود زندگي ام آن روز كه قاب چشمانت بر ديوار دل ديگري باشد…

.

.

.

حكايت آن مردرا شنيده اي؟:

كه نزد روانپزشك رفت، وازغم بزرگي كه دردل داشت گفت،

دكترگفت: به فلان سيرك بروآنجادلقكي هست،


آنقدرميخنداندت تاغمت يادت برود.

مردلبخند تلخي زد و:گفت من همان دلقكم

.

.

.

خاطره نوشتم كه فقط يادتوام بةخداقسم منتظرلحظه ي ديدار

توام ديشب زغمت

خيمه به ميخانه زدم

به يادلبت بوسه به

پيمانه زدم

.

.

.

بر ماسه ها نوشتم

عشق

اما آب بالا آمد و

پاكش كرد.

من دوباره تازه نوشتمش

دوباره و دوباره

بين هر دو موج

تا اينكه آب پس نشست و

فقط عشق ماند.

.

.

.

معني زندگي را در زيبايي و قدرت اراده بايد جستجو كرد.

(ماكسيم گوركي)

.

.

.

شادي تجربه اي عميق از آرامش, سكون و تجربه درون است.

(دكتر شارلوت)

.

.

 

دوتا با جناق بہ نام كافے و نعمت سوار يك خر بودند

نعمت بہ كافے گفت اگہ يك خر ديگر بود كافے بود

كافے گفت ھمين كہ ھست نعمت است

.

.

.

عشق يعني با تو گشتن هم كلام / عشق يعني انتظار يك سلام

عشق يعني دستهاي رو به دوست / عشق يعني مرگ در راهت نكوست

عشق يعني شاخه اي گل در سبد / عشق يعني دل سپردن تا ابد

.

.

.

مى دونى از كجا فهميدم كه دنيا دو روزه؟ از اونجا كه بهم گفتى: ” تا آخر دنيا باهاتم! “

.

.

.

بره هاي اين حوالي گرگهارامي درند،ماهي هاي شهرماازكوسه هم وحشي ترند،

زاغ هاي بي صفت جاي كبوترمي پرند،زنده هاهم آبروي مرده هارامي برند-!

.

.

.هيچ گاه نمي توان باانداختن سنگهاي پي درپي ماه راازحافظه ي آب پاك كرد.

.

.

.ممكنه به زودي اعدامت كنن ! ميدوني چرا ؟ آخه مهربونيات منوكشته قاتل !

.

.

.

در رفاقت رسم ما جان دادن است / هر قدم را صد قدم پس دادن است

هركه بر ما تب كند جان ميدهيم / ناز او را هرچه باشد ميخريم

.

.

.

ترسناك ترين اس.ام.اس سال جديد:

پخخخخخخخخخخ! :-)

.

.

.

بهترين!وقتى كه تو به دنيا اومدى ، داشت بارون مى باريد ؛

اما هوا ابرى نبود آخه فرشته ها داشتن گريه مى كردن ؛

چون يكى از اونا كم شده بود !:-)

.

.

.

“درد”راازهرطرف بخواني “درد”است

دريغ از”درمان”كه برعكسش”نامرد”است.

.

.

.

اي عشق به جزتوهمدمي دارم؟ نه

.ياجزتو،دگرغمي دارم؟ نه

بااين همه زخم هاي كاري كه زدي،غيرازمهرتومرهمي دارم؟نه

.

.

.

ومهربانيت ازدورچه نزديك است
عجيب حس ميكنم كه جغرافيا دروغ تاريخ است…

.

.

.

كاش وقتي كه سكه خورشيدرادرقماري باغروب ميباختيم

فكري هم براي باختن تنهايي خودميكرديم

كاش وقتي كه تپش سرخ شقايق رابه خنده سفيدياس ميسپرديم

فكري هم براي زوال اطلسيهاي دل خودميكرديم

.

.

.

رفتي و با رفتنت كاخ دلم ويرانه شد من در اين ويرانه ها احساس غربت مي كنم

.

.

.به سلامتي دوستاي بي معرفت كه اگه نبودن نمي شد قدر دوستاي با معرفت رو دونست.

.

.

.

باز باران بى ترانه ، گريه هايم بى بهانه ، مى خورد بر سقف قلبم

باورت شايد نباشد ، خسته است اين قلب تنگم.

.

.

.

امروز روز جهانى قشنگترين آدمه دنياس كه به تو هيچ ربطى نداره.

.

.

.

باد با چراغ خاموش كاري ندارد،

اگر در سختي هستي،بدان كه روشني….

.

.

.

نيا باران،

زمين جاى قشنگى نيست.

من از اهل زمينم خوب ميدانم كه

گل در عقد زنبور است،

ولي سوداى بلبل دارد و پروانه را هم دوست ميدارد…

.

.

.

فكركردم همه چيزبيرنگ شده/فكركردم مخم هنگ شده/تازه فهميدم دلم برات تنگ شده

.

.

.

به من مى گفت:

آنقدردوستت دارم كه اگه بگى بميرمى ميرم…

باورم نمى شدفقط براى يك امتحان ساده به اوگفتم

بمير…!سالهاست كه درتنهايى پژمرده ام،كاش امتحانش نمى كردم

.

.

.

هوا ابرى بودوباران ميباريد كودكى آهسته گفت:

خدايا گريه نكن درست ميشه.

.

.

.

تنها شادي زندگيم اين است،كه هيچ كس نمي داند تا چه حد غمگينم.!

.

.

.

دلتنگ تو امروز شدم تا فردا ، فردا شد و بازهم توگفتي فردا ،

امروز دلم مانده و يك دنيا حرف ، يك هيچ به نفع دل تو تا فردا…

.

.

.

به يادت آرزو كردم

كه چشمانت اگر تر شد

ز شوق آرزو باشد

نه تكرار غم ديروز

.

.

.

ازگربه پرسيدندچرالاغري؟گفت پدرعاشقي بسوزه ،من ببربودم

.

.

.

با گفتن يك “عزيزم جايت خاليست”،

نه جاي من پر مي شود و نه از عمق شادي هايت كمتر،

فقط دلخوش مي شوم كه هنوز بود و نبودم برايت مهم است …

.

.

.

ميداني؟تنهادليل اينهمه ديوانگي هايم اينست كه

نميخواهم مديون وگناهكار روزي كشيده شوم به دادگاه آرزوهايم!

دسته ها :
جمعه هفتم 11 1390

خدا معجزه كرد، آدمو آفريد

توهم بيا يه معجزه كن ، آدم بمون !

.

.

.

اس ام اس خنده دار

تفكر عميق حبف نون :

در عجبم از نخود و لوبيا با اين جثه‌ي ريز، كه چه بادهاي عظيمي در خود نهفته‌ دارند !

.

.

.

اس ام اس جوك

خسيسه ! كرم معده ميگيره

كرم تو معده خسيسه زخم معده ميگيره !

.

.

.

جوك جديد

امشب كه محتاج تو ام جايه تو …..

يكي ديگه رو اوردم داره ماهوارمو نصب مي كنه ، ديگه نمي خواد بياي !

.

.

.

اس ام اس سركاري

به سلامتي اولين زن شوهرداري كه عاشقش شدم !

…………
مادرم را عرض كردم !

.

.

.

پيامك خنده دار

دلم خواست چيست؟

قطعي ترين ومنطقي ترين دليل براي كاري كه درآن ري*ده ايد !

.

.

.

پيامك جوك

اس ام اس يك پسر ايراني:

عزيزم ، خوبي ؟!

دلم واست تنگ شده

همش دارم به تو فك ميكنم گفتم يه اس بهت بدم ببينم در چه حالي!

 Send to»»» سپيده ، روشنك ، آناهيتا ، سمانه ، آتنا ، مريم , بتول !

.

.

.

جوك خنده دار جديد

اگر دو نفر لبه پرتگاهي باشند كدومشون رو نجات ميدي !؟

اوني كه خيلي دوستش داري ؟

يا اوني كه خيلي دوست داره ؟

.

.

.

اس ام اس هاي خنده دار

به غضنفر ميگن : تو مني من توام ، حالا تو كدومي ؟

ميگه : خاك بر سرتون گمم كردين !

.

.

.

اس خنده دار

در دنيا فحشهايي وجود دارند كه بار عاطفي شان از صدتا كلام عاشقانه بيشتر است

مثل : ديووونه !

دوستت دارم ديوونه !

.

.

.

مغزه عضنفر رو ميشكافن ببينن توش چيه

ميبينن حيف نون نشسته داره فكر ميكنه !

.

.

.

كاش اون قدرت جاذبه اي كه بالش اول صبح داره ، بالش آخر شبم داشت !

.

.

.

بهترين اس ام اس هاي خنده دار

فقط يه بار بهت ميگم دوستت دارم

چون خوب نيست آدم زياد دروغ بگه !

.

.

.

تو كه چشمات

لنزِ

دماغتم كه عمل كردي…

نصف وزنتم لوازم آرايشِ … !

نه بابا تو خودتم خودت و قبول نداشتي !

.

.

.

جوك

ميدوني چيه ؟

اونقدري كه واسه تو مايه گذاشتم ، اگه به دسته بيل آب ميدادم تا حالا ميوه داده بود !

.

.

.

به غضنفر ميگن بابات مرده ميگه نه بابا اصلا امكان نداره

ميگن والله مرده , ميگه آخه تا حالا اصلا سابقه نداشته !

.

.

.

اس ام اس ضد حال

مردي در ۷۰ سالگي ۷۰۰ ميليون بهش رسيد

او با پولش ۷۰۰ دستشويي ساخت

گفتند : چرا اين كارو كردي..!؟

گفت : پولي كه تو اين سن به ادم ميرسه بايد توش ري*د..!

.

.

.

يك روز مردي با عجله پيش دكتر ميره و مي گه:

سلام دكتر! زود بيا، آپانديس زنم درد گرفته

دكتر ميگه: من كه يك هفته پيش آپانديس زنتون رو عمل كردم،

مگر مي شود يك زن دو تا آپانديس داشته باشه؟

آن شخص مي گه: نه، ولي يك مرد كه مي تواند دو تا زن داشته باشد!

.

.

.

به غضنفر ميگن بابات چند سالشه ؟ ميگه نميدونم خيلي وقته داريمش!

.

.

.

مغز انسان پر كارترين جاي بدنه

اون همه ۲۴ ساعت روز و همه ۳۶۵ روز سال و كار ميكنه

كار اون از لحظه تولد آغاز ميشه و فقط وقتي متوقف ميشه

كه ما وارد سالن امتحانات ميشيم!!!

.

.

.

فكرشو بكن اگخ بابات ميتونست فكرتو بخونه

اون موقع  هر ۵ دقيقه يه چك آبدار ميخوردي !

.

.

.

جوك كوتاه

يارو  تو توالت ميميره ، روحش تو هواكش گير ميكنه

دسته ها :
پنج شنبه ششم 11 1390
X