قصه عشقت را به بيگانگان نگو

چرا كه اين كلاغهاي غريب بر كلاه حصيري مترسك نيز آشيانه مي سازند . . .

.

.

.

تفاهم به معناي درك كردن نيست

بلكه به معناي توانايي تحمل تفاوتهاست . . .

.

.

.

جهان اول جاييست كه عكاسانش براي جايزه

از گرسنگان جهان سوم عكس مي گيرند . . .

.

.

.

متاسفانه توي قرن ۲۱ “اسكل” به كسي‌ گفته ميشه كه

قلبي پاك و بي گناه و مهربون داره،آدم فروش و نا رفيق نيست و از پشت خنجر نميزنه

.

.

.

تفنگ هاي پر براي شليك به مغزهاي پر ساخته شده اند

و مغزهاي خالي براي پر كردن اين تفنگها . . .

(نيچه)

.

.

.

شر با شر خاموش نمي شود چنان كه آتش با آتش

بلكه شر را خير فرو مي نشاند و آتش را آب  . . ..

.

.

.

دو بيگانه ي همدرد

از دو خويشِ بيدرد

با هم نزديك ترند . . .

(دكتر شريعتي)

.

.

.

پست ترين انسان كسي است كه راز دوران دوستي را به وقت كدورت فاش سازد . . .

 

.

.

.

آنان كه بودنت را قدر نمي دانند

رفتنت را “نامردي” ميخوانند  . . .

.

.

.

آنهايي كه درزندگيت نقشي داشته اند را دوست بدار

نه آنهايي كه برايت نقــش بازي كرده اند . . .

.

.

.

 فريب آرمش دروغين دنيا را نخوريم

 دنيا هيچگاه بدون طوفان نبوده است،

 آري ، دنيا جاي غريبي ست

اينجا حتي پسر نوح بودن بي فايده است

اگركه با نوح نباشي . . ..

.

.

.

نيمي از جهان، افرادي هستند كه چيزي براي گفتن دارند

و نمي توانند بگويند

و نيم ديگر افرادي هستند كه چيزي براي گفتن ندارند

ولي هميشه حرف ميزنند . . .

(رابرت فراست)

.

.

.

براي غلبه بر تاريكي ها ، سعي كنيد اول از همه، چراغ دلتان را روشن نگهداريد . . .

.

.

.

 فريب مشابهت روز و شب ها را نخوريم

 امروز، ديروز نيست

 و فردا امروز نمي شود  . . .

.

.

.

ما اغلب مدتها به درهايي كه شادي را برما بسته است

نگاه مي كنيم ولي هيچ گاه كسي را كه برايمان درهاي شادي را مي گشايد نمي بينيم . . .

.

.

.

بخاطر بسپاريم كه :

بخشنده از دست نمي دهد .

او همواره در حال بدست آوردن است . . .

.

.

.

به گذشتۀ خود هرگز نمي انديشم، مگر آنكه بخواهم از آن نتيجه اي بگيرم . . .

( جواهر لعل نهرو )

.

.

.

ايستادگي كن تا روشن بماني

شمع هاي افتاده خاموش مي شوند . . .

(احمد شاملو)

.

.

.

دوست خوب داشتن بهتر از تنهايي و تنهايي بهتر از با هر كس بودن است . . .

.

.

.

زندگي گره اي نيست كه در جستجوي گشودن آن باشيم

زندگي واقعيتي است كه بايد آن را تجربه كرد . . .

.

.

.

هر وقت داشتي يه ادمي رو تو ذهنت بزرگ مي كردي

جا واسه پشيموني هم بذار . . .

دسته ها : فلسفي
پنج شنبه بیستم 11 1390

دهانتان را به اندازه اي باز كنيد كه حرف در دهانتان نگذارند . . .

.

.

.

زمانيكه خاطره هايت از اميدهايت قوي تر شدند

بدان كه دوران پيريت اغاز شده است . . .

.

.

.

دهان مردم دروازه ايست كه بستن آن دشوار است

ولي مي تواني با ادامه ي  كاري كه موجب گشودن دهانشان شده آنها را بسوزاني

.

.

.

حلقه ازدواج بايد در فكر انسان باشد نه در انگشت دست چپش . . .

.

.

.

تمام تاريخ عبارت است جنگ سربازاني كه همديگر را نميشناسند

و با هم ميجنگند براي دو نفر كه همديگر را ميشناسند و نميجنگند . . .

.

.

.

بدترين خطايي كه مرتكب مي شويم ، تــوجه به خطاي ديگران است . . .

.

.

.

جاده هاي زندگي را خدا هموار مي كند

 كار ما فقط برداشتن سنگ ريزه هاست  . . .

.

.

.

مردي و نامردي، جنسيت سرش نمي شود

معرفت كه نداشته باشي ، نامردي . . .

.

.

.

تونل ها ثابت كردند كه حتي در دل سنگ هم ، راهي براي عبور هست …

ما كه كمتر از آنها نيستيم ، پس نا اميدي چرا . . . ؟

.

.

.

گاهي اوقات

آدم از آن دسته چيزهاي بد ديگران ابراز انزجار مي كند كه در خودش وجود دارد . . .

(دكتر شريعتي)

.

.

.

 بعضي هايمان شانس گفتن كلماتي را داريم كه برخي ديگر حسرتش را

مثل : بابا، مامان، پدربزرگ . . .

( آلبرت انيشتين)

.

.

.

با عقلت ، دلبستگي هاي دنيوي  را از خود دور كن ،

وگرنه اين دلبستگي هايت هستند كه عقلت را از تو دور مي كنند . . .

.

.

.

مدير خوب، يك نقطۀ مثبت در فرد پيدا مي كند و روي آن كار مي كند.

ولي مدير بد، يك نقطه ضعف در فرد پيدا مي كند و به آن گير مي دهد  . . .

.

.

.

در زندگي تان! نقش نيشهاي مار ” ماروپله” را بازي نكنيد

شايد ديگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد،

همان كس كه به شما اعتماد كرده بود . . .

.

.

.

درمقابل سختيها همچون جزيره اى باش كه دريا هم با تمام

عظمت وقدرت نمى تواند سر او را زير آب كند . . .

.

.

.

عفت در زن مانند شجاعت است در مرد

من از مرد ترسو همچنان متنفرم كه از زن نانجيب

                                                                             (ناپلئون بناپارت)

.

.

.

نااميدي اولين قدمي است كه شخص به سوي گور برمي‌دارد . . .

.

.

.

خواستني بودن رازي ندارد.

بدون اينكه در مورد ديگران قضاوت كني به آنها نگاه كن

دنيا را همانگونه كه هست ببين . . .

.

.

.

ديگران براي خوابيدن قصه مي گويند،ما قصه خود را مي گوييم كه ديگران بيدار شوند . . .

.

.

.

هميشه بيشتر افكار صرف جفت و جور كردن حرف هايي مي شود كه هرگز بر زبان جاري نمي شود

.

.

.

” رنجديده ! اگر بكوشي تا چيزي از مال خويش را به مردم بذل كني بي ترديد رستگاري “

(جبران خليل جبران)

.

.

.

 كارمندان نابكار ، از دزدان و آشوبگران بيشتر به كشور آسيب مي رسانند

(ارد بزرگ)

.

.

.

بهتراست منفورباشي به خاطر چيزي كه هستي تا محبوب باشي به خاطرچيزي كه نيستي . . .

.

.

.

نگفتن، صلاح است، كم گفتن طلا است، پر گفتن، بلا است . . .

دسته ها : فلسفي
جمعه هفتم 11 1390

هر خطا از چشم آيد ، عذر ميخواهد لبت

تلخي بادام را شِكَر تلافي ميكند . . .

.

.

.

هرگز در زندگي اين دو را ابراز نكنيد

اول ، آنچه نيستيد

دوم ، همه ي آنچه هستيد . . .

.

.

.

هيچ وقت خودت را باد نكن

چرا كه كوچك ترين سوزن تو را مي تركاند !

.

.

.

گرايش تو به آن كس كه تو را نميخواهد سبب خواري توست  . . .

.

.

.

اگه به اوني كه ميخواي نميرسي

آهسته تر برو تا اوني كه تو رو ميخواد بهت برسه . . .

.

.

.

قبل از اينكه فكرت كار دستت بده ، تو يه كاري دستش بده !

.

.

.

اين محنتي كه از تنگي قفس مي كشيم

كفران نعمتي است كه در باغ كرده ايم . . .

.

.

.

هوس

صد شرف دارد

به عشقي دروغي

كه رياكارانه خيانت مي كند . . .

.

.

.

اگر ، در كار ما “اگر” نباشد، بي شك پيروز خواهيم شد . . .

.

.

.

درد و رنجي كه مرا مي شكند ، تراشي است كه به الماس مي دهند . . .

.

.

.

هميشه شيرين نباش

فرهاد

گاهي بايد طعم ديگري را تجربه كند . . .

.

.

.

به صليب اگر كشيده شدي مسيح باش

نه مترسكه سره جاليز . . .

.

.

.

اين روز ها انسان قيمت هر چيز را ميداند ولي ارزش هيچ چيز را نميداند . . .

.

.

.

افكارت چرك نويس گفتارت هستند و اعمالت پاك نويس گفتارت

پاك نويست را با اعمال اشتباه تباه و خط خطي نكن . . .

.

.

.

هر انساني جائز الخطاست

ولي هر خطايي جائز العفو نيست . . . !

.

.

.

چشمانتان را به ستاره بدوزيد

اما پاهايتان را روي زمين نگه داريد . . .

.

.

.

هر چيزي زيبائي هاي مخصوص به خودش را دارد

ولي هركسي نميتواند آنها را ببيند . . .

(كنفوسيوس)

.

.

.

ميم مشكلات زندگي را كه  برداريم

زندگي شيرين ميشود . . .

.

.

.

او كه شادماني مردم را نمي خواهد از ما نيست

او برده ي بي مزد اهريمن است . . .

(كوروش بزرگ)

.

.

.

هميشه بهترين راه را براي پيمودن مي بينيم

اما فقط راهي را مي پيماييم كه به آن عادت كرديم . . .

.

.

.

براي آنكه عمر طولاني باشد ، بايد آهسته زندگي كنيم  . . .

                                                                              (سيسرون)

.

.

.

عده اي بزرگ زاده ميشوند، عده اي بزرگي را بدست مي آورند

و عده اي بزرگي را بدون آنكه بخواهند با خود دارند  . . .

(شكسپير)

دسته ها : فلسفي
جمعه هفتم 11 1390
X